Erlitravel - Agjenci Udhetimi e Turizmi  

KONTRATE

Per  rezerevim  hotelesh  dhe pushimesh


 

Agjensia e Udhetimit  Erlitravel me seli ne Tirane ,Adresa  Rruga  Hoxha Tahsin ,nr 217 , me

 Nipt  L12112006M e perfqesuar nga Lorent  Fezga   ne  cilesine e administratorit te Agjensise

Dhe 

Turisti / perfqesuesi i turistit 

Zoti/zonja ___________________________, me banim ne _________, dokument  

identifikimi _________Telefon______________,ne date ________________  rane dakort   per 

 kontraten e meposhtme :

 

1.OBJEKTI  I  KONTRATES

Shitja nga ana e Agjensise se  paketes se sherbimeve   turistike (rezervim hoteli,rezervim pushimesh  , 

udhetime turistike   eskursione  etj   te  cilesuar  ne kete kontrate )

 

2. Cmimi 

Cmimi i kontrates  eshte  _____________________  dhe perfshin   koston e sherbimeve   turistike

Rezervim  Hoteli   si me poshte :

 

Emri i Klientit :

Emri i Hotelit :

Data e hyrjes ne Hotel :

Data e daljes nga Hoteli :

Numri i Dhomave:

Tipi i Dhomave :

Baza e Ushqimit :

Menyra e transportit :

 

Te drejtat dhe detyrimet e Agjensise:

Ne  Paketat e pushimeve ,rezervime Hotelesh   Agjensia Erlitravel  vepron vetem si ndermjetes 

( midis  klientit  dhe Tour operatoreve turistik Shqiptar  ) qe ben te  mundur  rezervimin e  sherbimit te 

kerkuar  dhe pagesen e ketij  sherbimi .


 

Agjensia  eshte e detyruar te  respektoj  marveshjen e cmimeve   me  turistin dhe te  mos  bej asnje 

ndryshim  ne  cmimet e sherbimeve te ofruara pas  firmosjes se kesaj kontrate .


 

Agjensia  eshte e detyruar te  permbush me perpikmeri  sherbimet  e deklaruara   ne kete  kontrate .

Nese  nuk  permbushen   keto  sherbime sipas kesaj kontrate  ajo eshte e detyruar ti  ofroje  klientit  

 nje  sherbim  tjeter  te te njejtit nivel   apo me te  larte  dhe nese  klienti  nuk pranon atehere  ajo 

 detyrohet  te ribursoj klientin  pagesen e kryer prej tij .


 

Agjensia  nuk  mban pergjegjesi per  mos permbushjen e sherbimeve qe  vjen  si pasoj e   paleve te 

treta  si anullim  fluturimesh , greva  ,  demostrata apo  forcave   madhore  te  natyres , si  termete , 

permbytje etje   apo  shkaqeve te tjera pertej kontrollit te drejtperdrejte te saj . 

 

Erlitravel  nuk mban asnje pergjegjesi  per  cdo  shpenzim shtese , anullimet apo  vonesat e kompanive 

ajrore , ndryshimet e itenerait apo  veprimeve te tjera   te  cdo  autoriteti    te  cilat  ndikojne  direkt

apo  indirekt ne  kete  kontrate .

 

3. Koha dhe menyra e Pageses 


Sherbimi i ofruar  quhet i konfirmuar nga Agjensia  vetem pas firmosjes se kesaj kontrate   dhe pageses 

sipas kushteve te meposhtme :


50%  e  shumes  totale te sherbimit  paguhet ne momnetin e konfirmimit te kontrates .

50% e  shumes se mbetur  paguhet   deri  25  dite  para  dites se nisjes.

Nese kontrata  nenshkruhet    ne me pak se 25  dite  para  nisjes  atehert  detyrimi  paguhet 100%.

Nese  Klienti  nuk  respekton  afatet e pageses  atehere  agjensia ka te drejte te  anuloje    sherbimin

 e rene dakort  sipas  marveshjes..

 

4. PENALTI NE RASTET E ANULLIMIT TE REZERVIMIT


• Anullimi deri ne 30 dite kalendarike para nisjes nuk ka penale


• Anullimi 29 dite deri 25 dite kalendarike para dates se anullimit te Paketes turistike i jep te drejten Kompanise te mbaje 20% te vleres totale te Paketes.


• Anullimi 24 dite deri 15 dite kalendarike para dates se anullimit te Paketes turistike i jep te drejten Kompanise te mbaje 50% te vleres totale te Paketes.


• Anullimi 14 dite deri 7 dite kalendarike para dates se anullimit te Paketes turistike i jep te drejten Kompanise te mbaje 75% te vleres totale te Paketes.


• Anullimi 7 dite  kalendarike para dates se llimit te Paketes turistike i jep te drejten Kompanise te mbaje 100% te vleres totale te Paketes.

 

Klienti  ka te drejte  ti kaloje sherbimin  e tij nje personi tjeter .Ne kete rast  duhet te lajmeroje  agjensine  minimumi  7  dite  para dates se nisjes  dhe te mare persiper kostot  qe mund te lindin nga keto  ndryshime .

 

5. Ankesat

 

Ne rastin kur  klienti eshte i pakenaqur  nga  sherbimi   qe i eshte  ofruar ne nga  hoteli  ai  duhet te paraqese  ankesen e tij  ne kete  hotel   dhe ti trajtoje  ato me   subjktin ofertus te  sherbimit (hoteli , restoranti  etje)  duke   justifikuar  arsyet e pakenaqesise se tij .Ne rast  se klienti nuk  harin te  zgjidhe kerkesat e tij  me  subjektin ofertus te sherbimit te mare   atehere  ai  dueht te dergoje  ankesen me shkrim prane agjensise  e  cila  nga ana e vet ka per detyre te   trajtoje kete  ankese  dhe ti ktheje  pergjigje  klientit    jo me shume se  dy  dite  pune pas marjes se djenise.

                   KLIENTI                                                                      ERLITRAVEL